Geleneksel Tarım, Endüstriyel Tarım Organik Tarım, Biyodinamik Tarım Farkları

GELENEKSEL TARIM;

Çiftliğin varlığı

 • Geleneksel tarım kültürden kültüre, bölgeden bölgeye, bazen bir kültür ve hatta bir bölgede kabileden kabileye değişebilmektedir. Bu, genellikle karışık, canlı ve dinamik bir ilişki ağıdır.
 • Dünya, evrende sürekli bir devinim içinde devam eden canlı bir varlıktır.
 • Güçler, pek çok yönden kesintisiz şekilde canlı ve cansız her şeyi etkilemektedir.
 • Göksel varlıkların uyum içinde olması, sağlıklı üretimi dolayısıyla da refahı etkiler.
 • Hayvanlar ve insanlar bütünün ayrılmaz bir parçasıdır
 • Çiftlik ayrı bir varlık olarak algılanmaz ve
 • Sağlıklı şekilde devamlılık, bu bütünün bir parçası olarak kabul edilir.

Tarım kültürünün kaynağı

 • Geleneksel tarım, kuşaktan kuşağa aktarılan adetler, ritüeller, bilgelikler, aşiret kuralları, batıl inançlar, dinsel alışkanlıklar ve çoğunlukla diğer dışsal değerlere derinden bağlı bir tarım şeklidir diyebiliriz.

Uygulanan yöntem

 • Geleneksel çiftçi, çoğunlukla aileden, kabile büyükleri tarafından daha önce uygulanmış geleneklere dayalı ve nesilden nesile aktarılan mevsimlik preparatlar, ekim, toprağı işleme ve hasat yöntemlerinin uygulandığı bir modele bağlı kalır.
 • Sürekli yenilik peşinde koşulmaz ve genellikle yeniliklerin kabul edilmesi de yavaş olur.
 • Biyoçeşitlilik, çiftçinin mümkün olduğunca kendi kendine yeterli olma ihtiyacını karşılayabilmesi için geleneksel uygulamaların bir parçasıdır.

ENDÜSTRİYEL TARIM;

Çiftliğin varlığı

 • Endüstriyel tarım, verimliliği en yüksek noktaya ulaştırmak üzere emek ve teknolojiyi en üst sınırda kullanarak, en kısa vadede kârı hedefleyen ekonomik bir girişimdir.
 • Dünya, oldukça sınırsız şekilde kullanılabilecek işletilebilir bir öz kaynaktır.
 • Maddeler, mekanik / manipülatif kullanım için analiz edilir.
 • Doğal koşulların etkilerini, teknolojik olarak sınırlamak mümkündür.
 • Hayvanlar ve insanlar, nakit akışı – gelir kaynağı bağlamında görülür;
 • Çiftlik genellikle bir makine ya da “fabrika” olarak kabul edilir (mekanik perspektif).

Tarım kültürünün kaynağı

 • Endüstriyel uygulayıcı, “fabrika” olarak gördüğü çiftliği ile sömürücü iş düzeni idarecisi konumundadır. Gözlem, analiz ve izlenecek yol, elde edilen sonuçlara göre değişebilmektedir.
 • Teknolojik bir çerçeve, uygulayıcının düşünce, problem tanımlama ve çözümünü şekillendirerek sınırlandırır.
 • Verimlilik için Biyoçeşitliliğin önemi dikkate alınmadığından üretimde bir dengesizlik söz konusudur. Tek çeşit ürün üretimi, endüstriyel paradigmada kuraldır.

Uygulanan yöntem

 • Endüstriyel uygulayıcı, ekonomik kârını en üst düzeye çıkarttığı ölçüde başarılıdır. Sonuç olarak, teknoloji ve emeğin verimliliğini en üst düzeye ulaştıran yöntemler ve uygulamalar kullanılır, bunlar değerlendirilir ve süzgeçten geçirilir.
 • Yenilikler sürekli araştırılır, ancak bunlar işletmeye getireceği kara göre değerlendirilir; böyle olmasının sebebi de artan çıktı veya azalan girdi olabilir.

ORGANİK TARIM;

Çiftliğin varlığı

 • Organik tarım, yaşamı karmaşık bir ekosistem olarak algılar, şöyle ki;
 • Tamamen maddesel olmasına karşın, doğa yeryüzünde yaşayan bir ekosistemdir.
 • Maddeler, dengeli ve ekolojik bir kullanım için analiz edilir.
 • Doğal koşullar kabul edilir ve bunlara uygun düzenlemeler yapılır.
 • Evcil hayvanlar, genellikle etik olarak hariçte tutulur.
 • Çiftlik, büyük ekosistemin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir (ekolojik perspektif).

Tarım kültürünün kaynağı

 • Organik uygulayıcı, ekosistemin karmaşıklığını olduğu gibi kabullenerek, bu ekosistem çerçevesinde sürdürülebilirliğe yönelik (sıfır kar veya zararla) çalışmalar yapar.

Uygulanan yöntem

 • Organik tarım yapan çiftçi, arazisinin sürdürülebilir bir geçim kaynağı olarak devamlılığını hedefler ve dolayısıyla doğaya uyumlu tarımsal faaliyetlerde bulunarak toprağa “zarar vermeyen” uygulamaları destekler.
 • Organik üretim, biyoçeşitliliği temel ilke olarak vurgulamamaktadır ve tek çeşit ürün üretimi yaygın bir yöntemdir.

BİYODİNAMİK ORGANİK TARIM;

Çiftliğin varlığı

 • Biyodinamik organik tarım, temeli dönüşüme dayanan canlı ve dinamik (aktif) karmaşık bir tarım sistemidir.
 • Dünya, sürekli hareket ve değişim içinde olan sonsuz evrende yaşayan, manevi-fiziksel enerji ile tanımlanan bağımız bir varlıktır.
 • Maddeler, hayatı oluşturan güçlerin taşıyıcısıdır.
 • Göksel varlıklar, doğrudan yeryüzü yaşamını etkiler.
 • Hayvanlar ve insanlar, göksel ritimlerin dışında kalır ve
 • Her çiftlik, kendine özgü canlı, dinamik ve manevi bir ‘bireysellik’ taşır ** (manevi perspektif).

Tarım kültürünün kaynağı

 • Biyodinamik tarım yapan kişi, bu karmaşık, canlı ve dinamik çiftlik bireyselliğine hem destek olur hem de dönüşüme dayalı iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımla çiftliğini yönetir.
 • Gözlem, sorunu belirleme ve kökenine inerek sorundan kurtulabilmek, tamamen çiftçinin yaklaşımının ta kendisidir.

Uygulanan yöntem

 • Olası sorunun teşhis ve tedavisi ilişkisinden yola çıkarak, biyodinamik çiftçi faaliyetlerini destekleyici (koruyucu) bakım ve iyileştirici (terapötik) müdahalelere ayrılmıştır.
 • Uygulamada dönüşüm, denge, biyoçeşitlilik, bitki ve hayvanların yapısal sistemlerini güçlendirmek odak noktalarıdır.